Privacy statement

Artikel 1 – Partijen en voorwerp 

Dit Privacybeleid regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:

Stroom maatwerk vzw
Winterling 3-7
2170 Merksem
Tel.: +32 3 646 94 96
Fax: +32 3 646 44 27
info@Stroom maatwerk.be
BE 0407.839.369

Hierna als “Stroom maatwerk” of “de Verwerkingsverantwoordelijke

Dit Privacybeleid kan worden bijgewerkt in geval van nieuwe ontwikkelingen, zoals bij wijzigingen in het gebruik van uw persoonsgegevens of om in lijn te blijven met nieuwe en/of aangepaste wettelijke bepalingen ter zake. Wanneer er een dergelijke update is, zal u hiervan op de hoogte gebracht worden door vermelding in dit Privacybeleid.

Stroom maatwerk stelt dit Privacybeleid vast teneinde de Gebruikers op een transparante manier te informeren over haar website www.stroommaatwerk.be (hierna “de Website”) en over de manier waarop zij langs deze weg persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Met “de Gebruiker” wordt hierbij verwezen naar elke natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die de Website bezoekt of op enigerlei wijze op deze Website gegevens achterlaat.

Stroom maatwerk verbindt zich er in haar hoedanigheid van verwerkings-verantwoordelijke toe alle maatregelen te nemen dewelke nodig zijn om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “de Wet van 30 juli 2018”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “de Verordening”).

Stroom maatwerk is vrij om een natuurlijk dan wel rechtspersoon aan te stellen die de persoonsgegevens van de Gebruikers op haar verzoek en in haar naam zal verwerken (hierna “de Verwerker”). Desgevallend verbindt Stroom maatwerk zich ertoe een Verwerker aan te stellen die voldoende garanties biedt om deze verwerking uit te voeren in lijn met de Wet van 30 juli 2018 en de Verordening. 

 

Artikel 2 – Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Website door de Gebruiker kan de verzameling van persoonlijke gegevens tot gevolg hebben. De verwerking hiervan door Stroom maatwerk, in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, of door Verwerkers die in haar naam en voor haar rekening optreden, zal gebeuren in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 en de Verordening.

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

In lijn met artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van diens persoonsgegevens aan de Gebruiker medegedeeld.

Die doeleinden zijn de volgende:

  • Het verwerken van uw gegevens noodzakelijk voor de beantwoording van de door u gestelde vraag.
  • Het verwerken van uw gegevens noodzakelijk voor het in aanmerking kunnen nemen van uw sollicitatie en de verdere doorloop van het sollicitatietraject.
  • Het u toezenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen, …
  • Het onderhouden en verbeteren van onze Website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit uw individuele identiteit niet achterhaald zal kunnen worden, met als rechtsgrond onze legitieme belangen om onze Website en dienstverlening continu te verbeteren.

 

Artikel 4 – Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt 

Door het louter bezoeken van onze Website, verstrekt u ons uw IP-adres en locatiegegevens.

Door het invullen van ons contactformulier verstrekt u ons de nodige gegevens om uw vraag in overweging te nemen (*). Verder staat het u volledig vrij ons volgende aanvullende persoonsgegevens/informatie te bezorgen.

Bij het invullen van onze sollicitatie-applicatie verstrekt u aan ons de noodzakelijke gegevens om uw sollicitatie in overweging te nemen.  Het staat u vrij ons verdere informatie te verstrekken. 

 

Artikel 5 – Toestemming

Door zichzelf toegang te verstrekken tot en gebruik te maken van onze Website, verklaart de Gebruiker op specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wijze dit Privacybeleid te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

De Gebruiker stemt ermee in dat Stroom maatwerk, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonsgegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij verstrekt heeft op de Website voor de hierboven onder artikel 3 vermelde doeleinden. 

De Gebruiker heeft ten allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Een dergelijke intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming echter onverlet. 

 

Artikel 6 – Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13, tweede lid van de Verordening bewaart Stroom maatwerk uw persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijze noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze duur zal in alle gevallen niet langer zijn dan 7 jaar. 

 

Artikel 7 – Doorgifte aan derden 

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan externe recruiters, voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zulks noodzakelijk is voor de onder artikel 3 beschreven doeleinden. U wordt daar steeds van verwittigd. 

In alle gevallen zullen de ontvangers van deze persoonsgegevens de inhoud van dit Privacybeleid na leven. Stroom maatwerk zorgt ervoor dat deze ontvangers de ontvangen persoonsgegevens slechts voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier zullen verwerken.

In zoverre dat uw persoonsgegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of prospectie, zal zulks maar gebeuren nadat de Gebruiker hierover voorafgaandelijk in kennis werd gesteld en zich hiermede uitdrukkelijk akkoord verklaart.

Stroom maatwerk zal uw persoonsgegevens niet verkopen noch verhuren, verdelen of op eender welke andere manier commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij zoals bovenstaand beschreven of mits uw uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming.

 

Artikel 8 – Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten ten allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@Stroom maatwerk.be of een brief per post aan het volgend adres: Stroom maatwerk vzw, Winterling 3-7 te 2170 Merksem. 

    a. Recht van toegang en inzage

De Gebruiker heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van diens persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat er door ons van gemaakt wordt.

Indien dit verzoek langs elektronische weg (door middel van een e-mail naar info@Stroom maatwerk.be) werd ingediend, worden de persoonsgegevens in elektronisch vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, behoudens andersluidend verzoek van de Gebruiker.

Indien het verzoek via post aan ons werd gericht, bezorgen wij U gratis één kopie. Zo de Gebruiker meerdere kopieën wenst, zal Stroom maatwerk hiervoor een vergoeding eisen dewelke overeenstemt met de administratieve kosten voor de extra kopieën, vastgelegd op 0,25 €/ pagina. 

De gevraagde kopie zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden medegedeeld.

    b. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Het staat de Gebruiker vrij zijn persoonsgegevens al dan nat mee te delen aan Stroom maatwerk. Bovendien heeft de Gebruiker steeds het recht zijn persoonsgegevens aan te vullen of te verwijderen. De Gebruiker erkent ervan op de hoogte te zijn dat bij een weigering tot mededeling dan wel een verzoek tot verwijdering van alle/bepaalde persoonsgegevens, Stroom maatwerk bepaalde diensten niet zal kunnen leveren.

De Gebruiker wordt eveneens de mogelijkheid geboden een verzoek in te dienen teneinde de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

    c. Recht van verzet

De Gebruiker heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Stroom maatwerk. In lijn met artikel 21 van de Verordening zal Stroom maatwerk geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker ten allen tijde het recht om hiertegen bezwaar te maken. Desgevallend zal Stroom maatwerk deze persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerken.

    d. Recht van vrije gegevensoverdracht

De Gebruiker beschikt tevens over het recht om de persoonsgegevens die door Stroom maatwerk verwerkt worden, in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

    e. Intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op de voorafgaandelijke toestemming van de Gebruiker, beschikt deze steeds over het recht om die toestemming in te trekken, met dien verstande evenwel dat dergelijke intrekking de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet laat.

    f. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Stroom maatwerk, aan de Gegevens-beschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied.

Een dergelijke klacht kan ingediend worden op volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL

Daarnaast kan ook gebruik gemaakt worden van het online klachtenformulier

Het indienen van een dergelijke klacht ontneemt de Gebruiker niet de mogelijkheid een voorziening voor de burgerlijke rechtbank in te stellen.

Zo de Gebruiker schade zou lijden ingevolge de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan een vordering tot schadevergoeding ingesteld worden.

 

Artikel 9 – Contact

Voor elke vraag en/of klacht met betrekking tot dit Privacybeleid, kan de Gebruiker contact op nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres:

Stroom maatwerk vzw
Winterling 3-7
2170 Merksem

Laatste update: 05/08/2021


Onze partners